Polityka prywatności

W naszym Centrum niezmiernie ważna jest transparentność i absolutna uczciwość w relacjach z naszymi pacjentami.

Bardzo zależy nam na tym, aby mieli Państwo pełną świadomość odnośnie celu i sposobu wykorzystania Waszych danych, a także w jaki sposób można dokonać ich korekty lub usunięcia.

Nie zamierzamy spamować, a Państwa dane są zbierane głównie w celach kontaktowych, niezbędnych dla obsługi Waszych potrzeb, a także do celów marketingowych, które pozwolą Wam skorzystać z promocji, Dni Otwartych i innych wydarzeń, mogących przynieść wiele korzyści.

Przypominamy

Dostęp do swoich danych jest Państwa prawem, zawsze można je skorygować lub usunąć, ale obiecujemy brak spamu oraz to, że nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom i firmom trzecim, mogącym je wykorzystać do swoich celów. 

Gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo danych

1. Administratorem Danych Osobowych  pacjentów jest Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy sp. z o.o. sp.k.

2. Na Inspektora Danych Osobowych  zostaje powołany Szymon Przywitowski, z którym kontakt w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw jest udostępniony przez e-mail: recepcja@chirurgiatwarzy.pl lub pisemnie pod adresem 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śl. 1/112.

3. Pacjentom Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy sp. z o.o. sp.k. przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji czy przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, a jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, możliwość uzyskania dostępu do tych danych i otrzymania ich kopii po weryfikacji tożsamości,
  • prawo do braku opłaty za pierwszą kopię przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii odbywa się za odpłatnością
  • prawo do korekty swoich danych,
  • prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO,
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w owej zgodzie,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie stosuje się w odniesieniu do Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu udzielania świadczeń medycznych, a w szczególności w ramach dokumentacji dotyczących procedur medycznych możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na realizację owych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile taka zgoda została udzielona pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed wycofaniem,
  • udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli  uważają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Weryfikacja tożsamości przebiega przez okazanie przez Państwa dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL, lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Utrwalenie informacji o weryfikacji następuje poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

5. W przypadku gdy w imieniu Pacjenta małoletniego występuje jego przedstawiciel ustawowy, to tożsamość tego Pacjenta może być potwierdzona  przez przedstawiciela ustawowego na drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przez przedstawiciela ustawowego. Utrwalamy informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

6. W celu realizacji Państwa praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: recepcja@chirurgiatwarzy.pl lub nr tel.: 71 781 22 67. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa oczekiwań jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, czy żądanie na pewno pochodzi od Państwa, w związku z czym dokonamy identyfikacji pytając o dane, które są unikalnym wyróżnikiem. Jeżeli owa weryfikacja tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszego centum w celu potwierdzenia  i prawidłowej identyfikacji, dopiero wtedy żądanie będzie podlegało realizacji.

7. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

8. Jeżeli Państwo nie podadzą nam danych osobowych nie będziemy niestety mogli udzielić Państwu świadczeń leczniczych.

9. Zgoda pisemna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

© 2018 Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: OSW Creative